ALOITE

Lähetetty Porvoon kaupungin hallitukselle, sekä

Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Ann-Sofie Silvennoiselle.

Aloiteasia: Muistikoordinaattori ja geriatriapalvelut perusterveydenhuoltoon turvaamaan muistisairaiden asiantuntevan hoidon, hoidon jatkuvuuden ja omaisten tukemisen

Yhdessä, turvallisesti, luottavasti ja kunnioittavasti

Me allekirjoittaneet olemme tavanneet paljon muistisairaita ja omaishoitajia. Yhteystoimijoina ja ev-lut. seurakuntien viranhaltijoina, olemme tulleet tärkeäksi tekijäksi osaksi paikkakunnan alueen palvelutarjontaa.

Meistä on huolestuttavaa, että kaikki muistisairaat putoavat vuoden jälkeen diagnoosista perusterveydenhuollon piiriin. Muistisairaan hoitopolku pitäisi olla kaikille tuttu turvaten hoidon jatkuvuuden. Tärkeitä ensitietokursseja ei kolmas sektori voi hoitaa.

Myös perusterveydenhuoltoon tarvitaan myös muistikoordinaattori ja muistisairauksiin perehtynyt hoitotiimi. Muistisairaan lääketieteellinen seuranta tulee olla säännöllistä ja asiantuntijalääkärin toteuttamaa.

Monissa kunnissa, kuten Porvoossa, tutkimukset ja hoidon seuranta on keskitetty muistisairauksiin perehtyneille muistipoliklinikoille. Paikallinen muistipoliklinikka on potilaalle ja omaisille se taho, johon he voivat ottaa suoraan yhteyttä, ja jossa on muistipotilaan hoidon erityisosaamista ja kykyä kokonaisvaltaiseen tilannearviointiin. Työikäisten kohdalla tämä paikka on neurologian poliklinikka.

Muistipotilaan ympärille kootaan muistitiimi. Potilaan hoidossa on mukana muistikoordinaattori, joka on terveyden- tai sosiaalihuollon ammattihenkilö. Hän ohjaa muistisairaan hoidon kokonaisuutta ja tukee sairastunutta ja tämän perhettä.

Muistihoitaja on perehtynyt etenevien muistisairauksien hoitoon ja toimii lääkärin työparina muistisairauksien tunnistamisessa, taudinmäärityksessä ja hoidossa.

Muistipotilaalle laaditaan Käypä hoito-mukainen yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka muistihoitaja tai koordinaattori ja hoitava lääkäri tarkistavat säännöllisesti. Potilaan vointia ja lääkityksen tehoa seurataan säännöllisesti 6-12 kuukauden välein.

I&O-kärkihankkeessa (2016-2018) kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluita nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Porvoon seutukunnan alueella omaishoidon tuen asiakkaita on 7/1000 asukasta kohden kun koko maan keskiarvo on 9/1000 asukasta kohden. Tällä hetkellä omaishoitajien tilanne on koko maassa huolestuttava. Omainen kantaa suurta vastuuta ja uupuu. Kuitenkin taloudellisesti kannattavinta kunnille on tukea omaishoitoa ja käyttää valtiolta kunnille myönnettyä tukea enemmän kuin tällä hetkellä käytetään. Porvoossa talousarviossa pitäisi olla varattuna rahaa omaishoitotilanteisiin selkeästi enemmän jotta päästäisiin maan keskivertotilanteeseen. Tilanne Porvoossa on erityisen huolestuttava, sillä omaishoitoperheistä tulee yhteydenottoja meille kolmannen sektorin edustajille päivittäin siitä, kuinka palveluiden saanti on kiristynyt ja esim. luvatut seurantakäynnit palvelutarpeiden kartoituksessa siirtyvät. Omaishoitajia on kuultava, sillä he ovat oman asiansa ja hoivattavansa asiantuntijoita.

Ruori on toiminnan keskiössä erityisesti tiedon saannin kannalta, jos kotihoito on pääasiallinen tavoite. Ruorin toimijoiden määrä on kuitenkin riittämätön, sillä kiireetön asiakaskohtaaminen on hyvin tärkeä omaishoitajan jaksamisen kannalta. Kokonaistilannetta kattamaan olisi hyvä saada omaishoidon, muisti - ja perhehoidon kordinaattori, jonka tehtäviin kuuluisi esim. omais - ja perhehoitoon liittyvien toimintojen kehittäminen, alueellisesti yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.Tällä hetkellä Porvoon alueella on jo useita kolmannen sektorin toimijoita, jotka työskentelevät omaishoitoon liittyvien asioiden parissa, mutta yhteistoiminta on vielä tehotonta koska toimijoiden välistä puuttuu linkki, jonka avulla saisimme yhteistoimintaamme toimivammaksi.

Kannanottomme on tehty yhdessä asiakkaidemme ja heidän omaisten kanssa.

Yksi muistisairaiden iso huoli on se, että terveyskeskustiimillä ei ole riittävästi aikaa säännöllisten muistitestien tekemiseen 6 -12 kk välein, eikä lääkäreillä lääkehoidon riittävää osaamista. Asiakkaat tulisi myös kutsua terveystarkastuksiin kirjallisesti, koska kyse on muistisairaista ihmisistä, joilla kaikilla ei ole oma-aloitteisuutta varata itse aikaa vuosikontrolliin.Huolenaiheeksi nousi myös se, ettei muistiperhettä huomioida, eikä siten myöskään omaishoitajan jaksamista tueta riittävästi. Tietoa ei saada oikea-aikaisesti.

Samoja viestejä tuli muistikerhoissa, joissa osallistujia 22 -25 kerrallaan ja 30, jos kaikki ovat mukana. Muistikerhoja järjestää Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry

Samoja pohdintoja oli viisipäiväisen sosiaaliloman ja muistiloman aikana Imatralla syyskuun alussa 2018. Mukana oli 28 porvoolaista henkilöä muistiperheistä.
Kannanottomme tavoitteena on tuoda huolenaiheemme esiin, mutta samalla lisätä ja kehittää ja parantaa kunnan, seurakunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä.Yhteistyössä, yhdessä, turvallisesti, luottavasti sekä kunnioittavasti tuotamme asiakkaillemme parhaimmat heitä palvelevat palvelut ja tukimuodot

Allekirjoitustahot


Itä - Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset - Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner Ry

Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsin - Helsingfors och Östra Nylands Minneslots
Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry
Borgå svenska domkyrkoförsamlig

Diakoniarbetet

Porvoon Suomalaisen seurakunnan diakoniatyö.