Ikääntyvien kuntoutus

..Panostuksia ikääntyvien kuntoutukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on luonteva taho johtamaakansallista ikääntyvien kuntoutus- ja

toimintakykyohjelmaa.

Ministeriöön tarvitaan kuntoutuksen koordinaation vakituinen vastuuhenkilö.

Porvoon Seudun muistiyhdistys ry vuosikokouksessaan tuo esiin osan mm Muistiliiton

allekirjoittamasta vetoomuksesta nykytilanteen hoitamiseksi.

Ohjelman keskeisiksi sisällöiksi

1. Kootaan yhteen tulokselliset ja vaikuttavat ikääntyvien kuntoutumista ja toimintakykyä tukevat

toimintamallit ja sosiaaliset innovaatiot hyvinvointialueilta, kunnista, Kelasta, järjestöistä ja yksityisiltä

palveluntuottajilta.

2. Painotetaan hyvinvointialueiden ohjauksessa ikääntyneiden toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen

merkitystä sekä vahvistetaan alueiden järjestämisvastuuta ko. Kohderyhmästä.

3. Lisätään tietoisuutta ikääntyvien oikeudesta kuntoutukseen. Kootaan yhteen kuntoutusmahdollisuudet

ja välitetään tätä koskevaa tietoa hyvinvointialueille, kuntiin, järjestöihin ja ikääntyville ihmisille (mm.

vanhusneuvostojen ja järjestöjen kautta).

4. Edistetään ikääntyvien kuntoutusta koskevaa TKI-toimintaa ja tehdään toiminnan tuloksia näkyviksi

viestinnässä, tilaisuuksissa jne. TKI= tutkimus, kehittämis ja innovatio.

5. Tuetaan erillisrahoituksella vaikuttavien ikääntyvien toimintakykyä ja kuntoutusta koskevien

toimintamallien kehittämistä, käyttöönottoa ja valtakunnallista levittämistä. Kohdennetaan rahoitusta

julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille sekä niiden yhteishankkeisiin. Toteutetaan myös kokeiluja

ja pilotteja entistä tuloksellisempien toimintamallien aikaansaamiseksi. 6. Toteutetaan ohjelman

toimeenpanon ajan laajamittaista yhteistyötä ministeriöiden, Kelan, hyvinvointialueiden,

yksityisten palveluntuottajien, kuntien ja järjestöjen kanssa esimerkiksi ohjausryhmä- tai muulla

työskentelyllä. Otetaan eri tahot mukaan jo ohjelman valmisteluun.

Porvoon Seudun muistiyhdistys ry 28.11.2023 hyväksyi kannanoton kuntoutus kuuluu kaikille!

Olemme myös seuranneet, miten Pohjois-Karjalassa Siun sote- hyvinvointialue on ottanut

muistisairaan hoito- ja palveluketjun käyttöön. Alueella on kolmetoista muistihoitajan vastaanottoa

eri puolilla aluetta. Apua ja tietoa saa hyvin nopeasti.

Hyvinvointialueet ovat monin paikoin tekemässä säästötoimia, joista osa on kohdentumassa

muistisairautta sairastavien pitkäaikaishoitopaikkoihin. Yhteisöllinen asuminen ei korvaa

ympärivuorokautista hoivaa.

Muistisairaudet ovat ikkääntyneiden suurin terveysuhka, toivomme Itä-Uudenmaan

Hyvinvointialueen suunnittelevan alueelleen riittäviä ja oikea-aikaisia palveluja muistisairaiden ja

omaishoitajien laadukkaan elämän tukemiseen.

Porvoon Seudun muistiyhdistys ry