KANNANOTTO.

Porvoon kaupungin hallitukselle

Porvoon kaupungin valtuustoedustajille

Kannanotto suunniteltuihin palveluheikennyksiin

Muistisairaat ovat meidän kaikkien asia. Muisti on meidän yhteinen asia.

"Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, ja tuen maksaminen on mahdollista lakkauttaa, jos

vuodelle varatut määrärahat kuluvat loppuun. Vammaispalveluissa tehdään yhteistyötä itäisellä

Uudellamaalla, ja mm. yhteisen asiantuntemuksen jakamisella ja yhteisillä kilpailutuksilla voidaan saada

aikaan kustannussäästöjä. "Teksti on luettavissa talouden tervehdyttämisohjelmassa ja paljon muita

heikennyksiä on suunnitteilla. Tähän olemme nyt tarttuneet.

Jokaisella muistisairaalla ihmisellä on oikeus ihmisarvoa kunnioittavaan ja

elämänlaatua ylläpitävään tukeen ja hoitoon. Hoito- ja palveluketjujen toimivuus

on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tuen, hoidon palveluiden

kehittämisessä tärkeä huomioon otettava laatutekijä. Yhtäältä palveluketjut

katkeavat herkästi ja toisaalta suurimmat laatupuutteet osuvat eri palveluiden

rajapinnoille ja siirtymiin, ns. harmaalle alueelle. Toimiva hoito- ja palveluketju

liittää sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja

kuntoutuksen palvelut eheäksi kokonaisuudeksi ja turvaa muistisairaalle

ihmiselle ja hänen läheiselleen tukea ja palveluita saumattomasti

muistisairauden edetessä: oikeat palvelut, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Hoito- ja palveluketjujen johtaminen edellyttää yhteisesti sovittuja, eri osapuolten

tiedossa olevia tavoitteita sekä selkeää vastuunkantoa ja työnjakoa.

Kotikaupungissamme muistisairaita ja heitä hoitavia omaisia on yhä enemmän.

Omaishoidon merkittävyys täytyy heijastua myös päättäjien ratkaisuissa.

Talousarvioon on lisättävä enemmän varoja omaishoidon tukeen ja myös koko

hoito- ja palveluketjun vahvistamiseen asiantuntevalla osaamisella esim.

muistikoordinaattorin lisäämisenä, nythän on vain yksi, joka on muistipoliklinikan

kasvavan työmäärän sitomana. Tiedossamme on useita valituksia omaishoidon

tuen epäämisestä kun rahat on loppu. Se on ollut jo vuosien huono tapa. On

ymmärrettävä, että kasvava määrä muistisairaita lisää omaishoitajuutta, meillä

on mahdollisuus käyttää laskurimalleja suunnittelutyössä. Loppumetreillä lasku

on suurempi, jos omaiset lopettavat arvokkaan työn uupuneina ja itse

sairastuneina.

Nyt tähän tilanteeseen tuli lisävaikeutena koronavirus. Se ei kuitenkaan

merkitse, että palvelut heikennetään ja jopa lakkautetaan. Sitä ei

ministeriönkään ohjeet sisällä. Toivottomuutta ei saa huonoilla ratkaisuilla luoda.

Kolmannen sektorin osalta tilanne on kestämätön, kun se joutuu

akuuttitilanteisiin vastaamaan ohjauksella, mikä selkeästi kuuluu

terveydenhoidon tehtäviin. Tietoomme on tullut myös ikävä asenne

muistisairaiden kohdatessa tapaturman ja hoitoratkaisuissa jopa tärkeät

murtumaleikkaukset jätetään tekemättä viittaamalla muistisairauteen. Juuri

heidän toimintakyky ja elämänlaadun ylläpito tulee olla vahva peruste.

Myöskään omaisen toive saada puolisonsa koronanäytteeseen ei onnistunut,

Muistisairas oli vaimonsa hoidettavana viisi viikkoa selvin, vahvoin koronalle

tyypillisin oirein. Vasta-ainetulokset sen vahvistavat aikanaan.

Myös ns. nuorten alle 65-vuotiaiden muistisairaiden ja päivätoimintaan

osallistuneiden kohdalla tunnemme huolemme, nykytilanne rasittaa heidän

aivoterveyttään ja läheisiään nyt entistäkin enemmän.

Muistisairaat ovat meidän kaikkien asia ja muisti on meidän kaikkien yhteinen

asia.

Porvoon Seudun muistiyhdistys ry

..