KANNANOTTO.

Porvoon seudun muistiyhdistys ry: kannanotto 10.9.2020

Porvoon sosiaali - ja terveuslautakunnalle

Hyvät lautakunnan jäsenet!

Koettu kevät on ollut ikääntyviä eristävää, osin syyllistävää ja jopa ikärasistista

kohtelua koronan ollessa pääosassa. Nyt on valmius uuteen aaltoon olemassa ja

rajoitustoimet puretaan asteittain. Hybridistrategia on jatkossa toimintamalli, eli

testaus ja sen seurauksena eristäminen ja hoito, eli ei enää laaja-alaista

eristämistä. Muu terveydenhoito palautuu normaaliin toimintaan, suuren

työtaakan hoitamiseen. Tärkeä muistipoliklinikan toiminta oli uusien diagnoosien

kannalta häiriintynyt. Varhainen taudin löytäminen ja hyvä lääkitys ja muu

kuntouttava toiminta viivästyi. Onneksi elokuun alussa muistipoliklinikka taas

aloitti tärkeän toimintansa. Muistipoliklinikan riittävä henkilöstö turvaa

saavutettavan tavoitteen, varhaisen taudin diagnoosin, ja hyvää elämää on vielä

sairastuneille tarjolla toimivan lääkityksen myötä.

Porvoossa on suuri ikääntyvien ryhmä, jotka ovat palvelujärjestelmän

ulkopuolella. Ryhmä on se, joille soitettiin tai kirje lähetettiin, lukumäärältään

6500. Tässä ryhmässä on noin tuhat niitä, joilla on muistipulmia. He ovat niitä,

joita palvelujärjestelmä ei tunnista. Korona-aikainen eristäminen on heikentänyt

heille tärkeää sosiaalista kanssakäymistä mm eläkeläisyhdistysten kerhoissa. Tässä

ryhmässä on niitä, joilla fyysisen kunnon ainoana toimintana on uinti ja joillakin

ainoa mahdollisuus peseytyä ja saunoa. Uimahalli avautui ensin urheiluseuroille.

Tässä ryhmässä on niitä, jotka tulevat muistikerhoihin. Nyt tulijoita on entistäkin

enemmän, kun yksinäisyys on ollut ahdistavaa.

Porvoolaisista eläkeläisistä 24 % on köyhyysrajan alapuolella. Tunnistaako

palvelujärjestelmä taloudelliset rajat ikääntyneen huolehtia omasta

terveydestään, riittävätkö rahat ruokaan ja lääkkeisiin. Kolmannen sektorin

toimijat ovat asian tunnistaneet. Olisi syytä pohtia terveyskeskusmaksujen poistoa

tai tiedottaa, jos on vaikeuksia maksaa, laskua ei ohjata perintätoimiin vaan

nollataan. Toiminta on nähtävä säästönä ja elämän laadun parantajana,

hyvinvointina ja arvokkaana työnä.

Erittäin merkittävä päivätoiminta ja jaksohoito Wilhelminassa keskeytyi

koronaosaston perustamisen johdosta. Tilalle tarjottiin kriisihoitona

osastopaikkoja ja kotu -toimintaa tuntihoitona. Tämä ratkaisu on kuormittanut

äärimmäisen paljon omaishoitajia. Nyt tämä palvelu hiljalleen palautuu lähes

normaaliksi. Omaishoitajien terveyteen on panostettava lisäkuormituksen

helpottamiseksi. Omaishoitajien terveystarkastukset olisi tehtävä.

Kotihoidon asiakkaat ovat suurelta osalta muistisairaita ja moni sairaita. Nyt

koronan hellitettyä kuntoutuspalveluja tulee kohdentaa näiden ihmisten

toimintakyvyn ylläpitämiseen, jotta asuminen omassa kodissa voi jatkua

turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Osalle suunnatut digi- kohtaamiset onnistuvat,

mutta on hyvä ottaa huomioon ne ihmiset joille malli ei sovi ja hoitaa asia tasa-

arvoisesti erityistoimin. Etäkäynnit eivät voi olla jatkuvia, vaan esimerkiksi joka

toinen käynti voidaan korvata etänä. Ruudun kautta keskustelu ei voi korvata

hyvää tilannearviota, eli vastata kysymykseen miten elämä oikein sujuu kodeissa.

Lääkkeiden oton voi varmistaa vain kotikäynnillä. Porvoossa on käytössä RAI -

laatumittaristo myös kotihoidossa, arvioinnit on kyllä tehtävä huolella ja

henkilökohtainen asiakkaan tapaaminen on peruste hyvälle arvioinnille.

Hoivakodeissa asuu pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavia ihmisiä.

Tiedämme hoivakotijakson olevan keskimäärin kaksi vuotta. Näiden ihmisten

arkeen ovat kuuluneet omaiset ja ystävät vierailuineen. Ulkoiluttaminen on ollut

myös tärkeää. Omaiset ovat auttaneet hoivakodissa lähes päivittäin esimerkiksi

syömisen tukemisena. Koronarajoitukset muuttivat arjen. Muistisairaan on vaikea

ymmärtää rajoitustoimia, kun sitä monen muunkin on vaikea hyväksyä.

Muistisairaan mieleen palautuu poikkeusoloja muistuttavat tallennukset jopa

lapsuusajalta ja sotavuosilta. Syntyy hämmennystä ja pelkoa. Ihmiset kertovat

kokemuksena olevansa evakkomatkalla. Hoivatyön tekijät ovat oudosti

pukeutuneita ja pelottavia. Hoivatyöntekijöiden suuri työtaakka lisääntyy. No

hyvä, saatiin Porvooseen kiitosta koronahoidosta, eikä yhtään kuolemaa.

Meillä porvoolaisten ikääntyneiden joukossa on myös maahanmuuttajataustaisia

ikääntyneitä. Heidänkin hyvinvointinsa tulisi huomioida. Kielitaidottomuus ja jopa

lukutaidottomuus ovat suuri haaste. Tasa-arvoinen osallistaminen tulee muistaa.

Koko porvoolaisväestön hyvinvoinnin kannalta tiedon saanti on tärkeää.

Tiedotukseen on panostettava jatkossa ihan uudella otteella. Monenlaista

osaamista löytyy juuri valmistuneista nuorista, joille olisi nyt hyvä järjestää työtä

kaupungin toimesta yhteistyössä TE -keskuksen kanssa. He voisivat olla mm.

lähiopettajia ikääntyneiden digi- taitojen lisäämisessä.

Maan hallitus on kohdentanut varoja koronavaurioiden hoitamiseen. Viimeisten

kolmen kuukauden aikana on löytynyt ryhmiä, joille on luotava

ennaltaehkäisevään toimintaa. Porvoo saa myös oman rahoituksensa ja se tulee

siihen käyttää. Kaikista hauraammista väestöryhmistä on pidettävä huolta.

Ensi vuoden kaupungin omassa budjetissa on turvattava muistisairaiden,

omaishoitajien ja hoitohenkilöstön jaksaminen edelleen haastavissa oloissa.

Henkilöstön kouluttamiseen muistiosaajiksi on panostettava.

Ikääntyneen väestön hyvinvointikertomukset ja suunnitelmat eivät sisällä

mainintaa muistisairauksista, vaikka tiedämme ryhmän olevan koko ajan

kasvussa. Ikääntyneen väestön suurin terveysuhka on etenevät muistisairaudet.

Muistiyhdistyksen ja muistiluotsin panos on ollut merkittävä rajoitusten aikana.

Muistiluotsin kaltaista toimintaa pitäisi olla kaupungin järjestämänä. Nyt on

huomattu kuinka kipeästi tätä toimintaa on kaivattu ja kuinka tärkeää se on ollut.

Muistiluotsi on viikoittain puhelimitse ylläpitänyt toivoa kodeissa.

Porvoon kaupunki voisi olla muistiystävällinen kaupunki ja arvostaa tätä

tekemäämme arvokasta muistityötä ja kuulla viestejämme. Muistiyhdistys ja

muistiluotsi eivät voi tehdä enempää, ryhmiin on tulossa koko ajan uusia osallistujia.

Heitä varten olisi perustettava uusia ryhmiä. Osaavia toimijoita puuttuu.

Viestimme on, ensi vuoden talousarviossa tulee olla aiempaa enemmän

panostusta muistisairaiden, omaishoitajien ja lisätyövoiman saralla.

Muistiyhdistys ja muistiluotsi eivät voi enempää tehdä omana toimenaan.

Porvoon seudun muistiyhdistys ry:n valtuuttaman kirjasimme kannanoton

Tuula Finnbäck

Seija Koponen

..